Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů, mnou poskytnutých správci.

1. Správce:

Správcem osobních údajů je Ing. Martina Melounová, IČ 76575969, se sídlem Velká Černoc 16, 438 01 Měcholupy (dále už pouze jako "správce").

2. Jaké osobní údaje správce zpracovává:

Správce zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, a to zejména z titulu plnění smlouvy. Jedná se zejména o osobní údaje pro usnadnění a urychlení komunikace v souvislosti s plněním smlouvy - jméno, příjmení, email a telefonní číslo.

Zdrojem Vašich osobních údajů jste Vy osobně (předání osobních údajů při uzavírání smluvního vztahu). Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na: herarosam@gmail.com.

3. Poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám:

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně.

4. Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti, je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem.

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy, je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, tj. i po ukončení smluvního vztahu s ohledem na případné nároky, které mohou vzniknout v budoucnosti, nejdéle po dobu 5 let.

Po skončení doby oprávněného zpracování správce přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

5. Práva týkající se ochrany osobních údajů:

V souladu s ustanovením článku 12 - 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou společnosti, na kterou je společnost povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je společnost oprávněna lhůtu pro vyřízení žádosti prodloužit nejvýše o dva měsíce. V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) - osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich správce zpracovává;

b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) - osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají;

c) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) - pokud má osoba za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jejích osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany správce v rozporu se zákonem;

d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) - v případech zpracování osobních údajů prováděného na základě právního titulu oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) mají osoby právo vznést námitku proti zpracování;

e) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) - v případě, že má osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR (vyjma případů, kdy se jedná o zpracování z titulu plnění právní povinnosti);

f) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) - osobní údaje osob zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost subjektu údajů přeneseny jinému správci.

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na správce, a to písemně do sídla společnosti na adrese Martina Melounová, Velká Černoc 16, 438 01 Měcholupy. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budu ráda, pokud mne o tom budete předem informovat, abych mohla svou chybu napravit.


HeraRosa, Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!